Preambule

Dit vertrouwelijkheidsbeleid maakt het mogelijk om gebruikers duidelijk en nauwkeurig voor te stellen welke persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld tijdens het surfen op de website [www.densmoredirect.com].

Wij zijn toegewijd aan het respecteren van de privacy van Gebruikers. Ook zetten we hieronder de voorwaarden uiteen waaronder de persoonlijke gegevens van Gebruikers, tijdens het surfen op de Website, onderworpen kunnen zijn aan de Verwerking van hun Gegevens.

 

 1. Definities

 

“Gegevens”: alle informatie(s) met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (zoals gedefinieerd(en) door de AVG);

“AVG”: verwijst naar de Europese Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679 van 27 april 2016;

“RT” of “wij”: verwijst naar LABORATOIRES DENSMORE, gegevensbeheerder (inclusief al haar dochterondernemingen), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Parc d’Activité Sud Loire – BOUFFERÉ – 85 612 MONTAIGU Cedex, geregistreerd bij de RCS van La Roche sur Yon onder nummer 823 334 578;

“Website”: verwijst naar de website die toegankelijk is via de URL [www.densmoredirect.com];

“Verwerking”: betekent “elke handeling of elk geheel van handelingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen en toegepast op persoonsgegevens of gegevensreeksen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen , gebruik, communicatie door verzending, verspreiding of enige andere vorm van beschikbaarstelling, verzoening of onderlinge verbinding, beperking, verwijdering of vernietiging ” (definitie gegeven door de AVG);

“Gebruikers” of “u”: verwijst naar alle personen die op de Website surfen en toegang krijgen tot de functies en inhoud ervan.

 1. Gegevensverzameling

 1. Het tijdstip van gegevensverzameling

Dit vertrouwelijkheidsbeleid is van toepassing op alle gegevens die u ons meedeelt of die wij direct of indirect verzamelen, met name door:

 • Bladeren door de website;
 • Het doen van aankopen/bestellingen (inclusief abonnementen);
 • Het aanmaken van een klantaccount op de Website;
 • Abonneren op de nieuwsbrief;
 • Contact opnemen met de klantenservice en/of consumentenservice;
 • Deelnemer aan een wedstrijd;
 • Het raadplegen van onze commerciële aanbiedingen en/of onze advertenties;
 • Het beantwoorden van onze vragenlijsten;
 • Het opvragen van alle informatie, met name via het contactformulier op de Website.

Wanneer het verzamelen van specifieke Gegevens noodzakelijk is voor de bijbehorende Verwerking, markeren wij verplichte velden met een asterisk.

Uw gegevens kunnen ook worden verzameld bij derden, op voorwaarde dat u vooraf uw toestemming hebt verkregen.

 1. Details van gegevensverwerking

In de onderstaande tabel kunt u een overzicht krijgen van de gegevens die door de RT worden verwerkt, de doeleinden van de gegevensverwerking en de wettelijke basis voor deze verwerking.

Behandeling

Verzamelde data

Doel van de gegevensverwerking

Juridische basis(en) voor gegevensverwerking

Klantaccount- en voorkeursbeheer

Seks
Voornaam
Naam
E-mail
Geboortedatum
Wachtwoord
Volledig postadres,

Telefoonnummer
Bestelgeschiedenis

Persoonlijke voorkeuren

Deze gegevens stellen ons in staat:

- het beheren van uw klantenaccount (inclusief het loyaliteitsprogramma) en uw voorkeuren (in het bijzonder met betrekking tot bestellingen, aankopen, abonnementen, enz.);

- het produceren van statistieken en kijkcijfers;

- om onze site te monitoren en de inhoud ervan te verbeteren, in het bijzonder volgens uw voorkeuren.

Contractuele uitvoering

Toestemming van de gebruiker

Gerechtvaardigd belang

Beheer van bestellingen, aankopen, abonnementen

Seks
Voornaam
Naam
E-mail
Wachtwoord,
Volledig postadres,

Telefoonnummer
Bestelgeschiedenis

Alle informatie die over u wordt verzonden (inclusief gezondheidsgegevens)

Deze gegevens stellen ons in staat:

- om uw bestellingen, aankopen, abonnementen en de gevolgen daarvan te beheren (in het bijzonder de verwerking en opvolging ervan, de levering, de facturatie, het klachtenbeheer en de after-sales service);

- om met u te communiceren op basis van uw verzoeken/behoeften met betrekking tot elke bestelling na bestellingen, abonnementen, gedane aankopen en in het geval van ontbrekende informatie, met het oog op het finaliseren van uw bestellingen, aankopen, abonnementen;

- om contact met u op te nemen in geval van onbeschikbaarheid van een van onze producten.

Contractuele uitvoering

Beheer van betalingen en incasso's

Betalingsgegevens

Naam

Voornaam

Volledig postadres

Bestelgeschiedenis

Deze gegevens stellen ons in staat:

- Om de betaling via de gekozen betaalmethode te verwerken en te monitoren;

- Het verwerken van de invordering van betalingen bij onbetaalde schulden.

Wat betreft de opslag van uw betalingsgegevens:

- ofwel worden deze door de RT bewaard voor de duur van de transactie en vervolgens verwijderd,

- ofwel verzamelt de RT ze niet (de op de website ingevoerde bankkaartgegevens worden bijvoorbeeld niet volledig verzameld. Alleen een betalingsidentificatie (token) en een deel van de cijfers van uw bankkaart worden verzameld. Alle betalingsgegevens worden verzameld door onze PCI-DSS gecertificeerde betalingsprovider die de betalingsveiligheid garandeert).

Contractuele uitvoering

Beheer van commerciële communicatie (waaronder nieuwsbrieven)

E-mail

Naam

Voornaam

Volledig postadres

Bestelgeschiedenis

Deze gegevens stellen ons in staat:

- Om u commerciële communicatie per e-mail en/of per post te sturen;

- Om reclametargeting uit te voeren in samenwerking met reclamepartners of anderen (Facebook, Google, enz.);

- het produceren van statistieken en publieksmetingen.

Toestemming van de gebruiker

Gerechtvaardigd belang

Beheer van klantkennis, statistieken en prestaties van de Website

Verbindingsgegevens

Navigatiegegevens

Naam

Voornaam

E-mail

Bestelgeschiedenis

Deze gegevens stellen ons in staat:
- om vervolgens uw tevredenheid over de gedane bestellingen en aankopen te beoordelen;
- het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken;
- om uw klantprofiel (voorkeuren) te verrijken;

- om de activiteit op onze Website te analyseren en de aangeboden diensten te verbeteren;

- het uitvoeren van klantreisanalyses, doelgroepmetingen, statistieken.

Gerechtvaardigd belang

Toestemming van de gebruiker

Beheer van promotionele activiteiten (zoals spellen, wedstrijden, enz.)

Seks
Naam,

Voornaam
Volledig postadres

Telefoonnummer
E-mail
Geboortedatum

Deze gegevens stellen ons in staat om:

- schrijf u in voor ons programma van deelname aan de aangeboden promotionele activiteiten

- om het te monitoren (vooral in het geval van een overwinning in een spel)

Toestemming van de gebruiker

Beheer van alle soorten verzoeken

Beleefdheid

Naam,

Voornaam,
E-mail

Volledig postadres

Telefoonnummer

Alle informatie die over u wordt verzonden (inclusief gezondheidsgegevens)

Deze gegevens stellen ons in staat:

- om u een persoonlijk antwoord te geven naar aanleiding van uw verzoek;

- het produceren van statistieken en tevredenheidsonderzoeken;

- om uw verzoek te verwerken als onderdeel van onze waakzaamheidsaanpak (preventie en monitoring van schadelijke effecten van producten – monitoring van eventueel genomen corrigerende maatregelen)

Toestemming van de gebruiker

Wettelijke verplichting

Gerechtvaardigd belang

Beheer van klantbeoordelingen

Naam,

Voornaam

Met deze gegevens kunnen wij uw mening publiceren over de producten die u hebt gekocht.

Toestemming van de gebruiker

Beheer van online browsen

Verbindingsgegevens

Navigatiegegevens

Deze gegevens stellen ons in staat om:

- zorgen voor de goede werking van onze Website;

- statistieken produceren;

- het online verspreiden van gerichte advertenties op onze website en op andere sites (bijvoorbeeld op sociale netwerken).

Toestemming van de gebruiker

Gerechtvaardigd belang

Daarnaast kunnen we bepaalde technieken gebruiken die ‘profilering’ worden genoemd, namelijk elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van de verzamelde Gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren en evalueren, in het bijzonder om deze te analyseren en/of via dynamische segmentatie de ontwikkeling afleiden van scenario's, doelgroepen, bepaalde elementen en/of gedragingen die met name verband houden met persoonlijke voorkeuren, interessecentra en koopgewoonten.

Op basis van deze analyses en conclusies sturen en/of tonen wij u communicatie en/of inhoud die is afgestemd op uw interesses/behoeften die wij hebben geïdentificeerd. Het is ook mogelijk dat geautomatiseerde beslissingen worden genomen op basis van profilering. We kunnen dit soort processen met name gebruiken om te bepalen of het al dan niet relevant is om u bepaalde communicatie te sturen.

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor “profileringsdoeleinden”. In dit geval verwijzen wij u naar punt 7 hieronder.

 1. De bestemming van de gegevens

De Gegevens die onderworpen zijn aan Verwerking zijn bedoeld voor de interne teams van RT (en haar dochterondernemingen) en mogelijk voor de dienstverleners waar RT een beroep op kan doen, met name in het kader van de verwerking van bestellingen, aankopen of abonnementen, en het beheer van beoordelingen, klanten, statistieken, publieksmetingen, etc. (onderaannemers in de zin van de AVG). Deze dienstverleners kunnen contact met u opnemen om u commerciële aanbiedingen en tevredenheidsenquêtes te sturen om de kwaliteit van hun dienstverlening te beoordelen. Als u bezwaar wilt maken, nodigen wij u uit om rechtstreeks contact op te nemen met de genoemde dienstverleners die deze mogelijke verzendingen hebben geïnitieerd.

De Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan externe dienstverleners aan wie wij uw Gegevens toevertrouwen om namens ons commerciële of marketingopdrachten uit te voeren (in het bijzonder webanalyses, reclamebureaus in de context van het uitvoeren van marketing- en commerciële campagnes).

Daarnaast kunnen de Gegevens ook worden doorgegeven aan politie-, gerechtelijke of administratieve autoriteiten (als onderdeel van een wettelijke verplichting of het legitieme belang van de RT).

 1. Gegevens van minderjarigen

De Website is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, volwassene of minderjarige. In principe is deze website echter bedoeld voor personen die de wettelijke leeftijd hebben en in staat zijn contractuele verplichtingen aan te gaan.

In het geval dat gegevens van minderjarigen worden verzameld zonder toestemming van het ouderlijk gezag, nodigen wij de persoon of personen met deze verantwoordelijkheden uit om contact met ons op te nemen via contact@densmore.fr om de door hen gewenste maatregelen te nemen met betrekking tot de minderjarige (zie procedure te volgen in punt 7).

 1. Dataretentie

Uw Gegevens worden bewaard gedurende een periode die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen of die evenredig is aan de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt. Bepaalde bewaartermijnen voldoen aan het legitieme belang van de RT.

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van het feit of we een huidige contractuele relatie hebben (actieve klant), of we in het verleden een contractuele relatie met u hebben gehad (inactieve klant) of dat we nooit een contractuele relatie met u hebben gehad. ). De Gegevens die zijn gekoppeld aan uw navigatie op de Website en worden verzameld door de cookies die u hebt geautoriseerd, hebben een specifieke bewaartermijn zoals hieronder aangegeven.

Bijvoorbeeld :

 • alle prospectgegevens worden 3 jaar bewaard vanaf de verzameling of het laatste contact van de prospect;
 • alle gegevens met betrekking tot een actieve klant worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie;
 • alle gegevens met betrekking tot een inactieve klant worden gedurende 5 jaar bewaard vanaf het einde van de contractuele relatie of het laatste contact van de inactieve klant;
 • Browsegegevens worden maximaal 13 maanden bewaard.

Archivering in een tussendatabase is ook mogelijk om administratieve redenen, met name in het geval van geschillen, handels-, burgerlijke of zelfs fiscale zaken, als onderdeel van de naleving van een wettelijke verplichting.

In ieder geval, wanneer de bewaring ervan niet langer gerechtvaardigd is door wettelijke, commerciële of marketingvereisten of verband houdt met het legitieme belang van de RT of als de Gebruiker gebruik heeft gemaakt van een recht op wijziging, verwijdering of verzet (behalve in het geval van retentie om te voldoen aan een wettelijke verplichting), anonimiseren wij ze of verwijderen we ze veilig.

 

 1. Overdracht van uw gegevens

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Unie. Het is echter mogelijk dat de Gegevens worden overgedragen aan onderaannemers en/of commerciële partners in andere landen en met name buiten de Europese Unie. In het geval van een dergelijke overdracht zorgen wij ervoor dat de Verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met dit vertrouwelijkheidsbeleid en dat deze wordt beheerst door de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie die een voldoende niveau van bescherming van de Gegevens garanderen en het mogelijk maken respect voor de privacy en de fundamentele rechten van individuen.

 1. Voorwaarden voor het uitoefenen van gebruikersrechten

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (en in het bijzonder de AVG) heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens. Ook heeft u de mogelijkheid om richtlijnen te formuleren over het lot van uw Gegevens na uw overlijden.

Om deze rechten uit te oefenen, hoeft u alleen maar een formeel, schriftelijk en volledig verzoek te sturen, vergezeld van elk element dat uw identificatie mogelijk maakt (identiteitsbewijs, klantnummer, enz.), volgens de volgende ontvangstmethoden:

 • Per e-mail: contact@densmore.fr
 • Via het contactformulier (indien aanwezig)
 • Per post: DENSMORE LABORATORIES – Densmore Consumer Service – bedrijvenpark Sud Loire, 85612 Montaigu Cedex

De precieze voorwaarden met betrekking tot de uitoefening van uw rechten worden vermeld in de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (en in het bijzonder de AVG) en ook op de website van de CNIL.

Voordat we op een verzoek reageren, kunnen we uw identiteit verifiëren en/of u vragen ons verdere informatie te verstrekken om op uw verzoek te reageren.

Vanaf ontvangst van elk schriftelijk en volledig verzoek verbinden wij ons ertoe om binnen één (1) maand op elk verzoek te reageren; deze termijn kan bij een complex verzoek met twee maanden worden verlengd.

In het geval dat wij niet naar tevredenheid op uw verzoek hebben gereageerd, kan een klacht worden ingediend bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) via haar website https://www.cnil.fr/Fr/ .

 1. Dataveiligheid

Als RT implementeren wij passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, om uw gegevens te beschermen tegen wijziging, onopzettelijk of onrechtmatig verlies, gebruik, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang.

 

 1. Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid af en toe wijzigen (met name om redenen van wets- of regelgevingswijzigingen). Gebruikers wordt daarom geadviseerd om deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen of updates aan dit vertrouwelijkheidsbeleid.

 • Cookies en andere tracers

 

 1. Wat is een koekje?

Een cookie is een klein tekstbestand in alfanumeriek formaat dat op de harde schijf van uw terminal wordt geplaatst wanneer u een site bezoekt of een advertentie bekijkt. Alle (of bijna alle) websites gebruiken cookies om correct te kunnen functioneren en de ergonomie en functionaliteit ervan te optimaliseren.

 1. Waarom cookies gebruiken?

Wij gebruiken cookies om de bezoeken van gebruikers aan de website te optimaliseren. Deze laatste maakt ook gebruik van cookies, en in het bijzonder cookies van derden, om de Gebruikers advertenties te tonen die op hen zijn afgestemd.

 1. Soorten cookies en andere trackers die worden gebruikt

Wanneer u onze Website raadpleegt, kan er verschillende informatie worden vastgelegd in “Cookies”-bestanden die op uw terminal zijn geïnstalleerd.

Afhankelijk van hun functie en het doel van hun gebruik worden cookies ingedeeld in de hieronder beschreven categorieën:

 

Essentiële of technische cookies

Ze zijn strikt noodzakelijk voor het goed functioneren van de Website en kunnen niet worden gedeactiveerd. Ze stellen gebruikers in staat zich te verplaatsen en basisfunctionaliteiten te gebruiken (bijvoorbeeld verbinding maken met het klantengedeelte). Deze cookies slaan alleen geanonimiseerde gegevens op. Deze cookies zijn essentieel voor het gebruik van de Website en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Statistische cookies

Ze maken het mogelijk om statistieken en volumes van aanwezigheid en gebruik van de verschillende elementen van onze Website op te stellen (bezochte secties en inhoud, routes, enz.), waardoor we de interesse en de ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren.

Advertentiecookies

Hun specifieke doel is het identificeren van de interessecentra van Gebruikers via de producten die op de Website worden geraadpleegd en het verzamelen van navigatiegegevens om het advertentieaanbod dat aan Gebruikers buiten de Website is gericht te personaliseren of om aan specifieke doelstellingen te voldoen.

 

Sociale media-cookies

Cookies kunnen ook via de website op de terminal van de gebruiker worden opgeslagen door sociale netwerken bij gebruik van netwerkknoppen ("Facebook", "Pinterest", "Instagram", "Google +" enz.). Voor meer informatie over deze cookies en uw gegevens nodigen wij u uit om hun vertrouwelijkheidsbeleid te raadplegen, dat toegankelijk is op hun respectieve websites.

 1. Cookiebeheer

 

Er worden verschillende mogelijkheden geboden voor het beheren van cookies. Eventuele instellingen die de Gebruiker uitvoert, kunnen zijn surfgedrag op internet en de toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten wijzigen waarvoor het gebruik van cookies vereist is (essentiële/technische cookies).

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen, op de hieronder beschreven manier.

Als de functionaliteit op de Website is geactiveerd, kan de Gebruiker op elk moment vanaf deze pagina de soorten cookies deactiveren of configureren door op de volgende link te klikken: Privacycentrum

De Gebruiker kan zijn browsersoftware zo configureren dat cookies in zijn terminal worden opgeslagen of, in tegendeel, worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de uitgever ervan. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat de acceptatie of weigering van cookies stipt wordt aangeboden, voordat er waarschijnlijk een cookie in uw terminal wordt opgeslagen.

Als de Gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal in zijn browsersoftware accepteert, kunnen de cookies die zijn geïntegreerd in de pagina's en inhoud die hij heeft bekeken tijdelijk worden opgeslagen in een speciale ruimte op zijn terminal. Ze zijn alleen leesbaar voor de uitgever ervan.

Als de Gebruiker de registratie in zijn terminal van de cookies die wij uitgeven weigert, of als hij de cookies verwijdert die wij daar hebben opgeslagen, zal hij niet langer kunnen profiteren van een bepaald aantal functionaliteiten die niettemin nodig zijn om in bepaalde ruimtes te navigeren van onze website. Dit zou het geval zijn wanneer we, voor technische compatibiliteitsdoeleinden, het type browser dat door uw terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen ervan of het land van waaruit uw terminal met internet lijkt te zijn verbonden, niet kunnen herkennen. Indien van toepassing wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om de cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen en die de Gebruiker heeft geweigerd of verwijderd.

Voor het beheer van cookies en keuzes is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser van de gebruiker, zodat u weet hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

Met de Internet Explorer-browser : volg de procedure https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies .

Volg met de Mozilla-browser de procedure https://support.mozilla.org/fr/kb/auteur-bloquer-cookies-preferences-sites?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies

Volg met de Chrome-browser de procedure https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en .

Volg met de Safari-browser de procedure https://support.apple.com/safari

Met de Opera-browser volgt u de procedure https://www.acceptelescookies.com/comment-accepte-les-cookies-sur-opera.html

Bovendien kan de Gebruiker verbinding maken met de Youronlinechoices-site, aangeboden door digitale reclameprofessionals gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance) en beheerd in Frankrijk door het Interactive Advertising Bureau France.

De Gebruiker kan dus de bedrijven kennen die op dit platform zijn geregistreerd en die de mogelijkheid bieden om de cookies te weigeren of te accepteren die door deze bedrijven worden gebruikt om de advertenties die waarschijnlijk op hun terminal worden weergegeven aan te passen aan hun browse-informatie: http ://www .youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ .

Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden reclameprofessionals op internet en vormt een gecentraliseerde interface waarmee u uw weigering of aanvaarding van cookies die mogelijk worden gebruikt, kunt uiten om zich aan te passen aan de navigatie van uw terminal, de advertenties die daar kunnen worden weergegeven .

 

 1. Opslag van cookies

Cookies die door RT's worden geïnstalleerd, zijn beperkt tot een levensduur van dertien (13) maanden in de terminal van de Gebruiker vanaf het moment dat zij toestemming hebben gegeven voor de toepassing van genoemde cookie. Daarnaast zal de Gebruiker opnieuw toestemming moeten geven.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN TOESCHRIJVING VAN JURISDICTIE

Op dit privacybeleid is het Franse recht van toepassing.

In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking, kan de Gebruiker zich wenden tot een van de territoriaal bevoegde rechtbanken krachtens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, of tot de jurisdictie van de plaats waar hij woonde op het moment van het sluiten van de overeenkomst. overeenkomst of van het optreden van de schadebrengende gebeurtenis.