Juridische kennisgeving

Redacteur / Verantwoordelijk voor het publiceren van de Website

Bedrijfsnaam: DENSMORE LABORATORIES (Monegaskische naamloze vennootschap)

Hoofdkantoor: 42 rue Washington, 75008, Parijs

SIRENE: 921 733 945

Telefoon: +33 (0)2 51 09 08 04

Directeur publicatie: mevrouw Inès PEREZ, algemeen directeur.

Gastheer

Bedrijfsnaam: OCEANET TECHNOLOGY

Hoofdkantoor: 2, impasse Joséphine Baker – 44800 Saint-Herblain – Frankrijk

RCS NANTES 408 893 063

Telefoon: +33 2.28.03.78.78

Voor het betalingsplatform: SHOPIFY INC., gevestigd op 150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa Ontario K2P 1L4, CANADA; Telefoon: +1-888-746-7439

Intellectueel eigendom

De Uitgever bezit de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over gebruiksrechten op alle inhoud en elementen die toegankelijk zijn op de Website, inclusief downloadbare inhoud, maar ook en op een niet-uitputtende manier: merken, grafisch charter, logo’s, foto’s, iconen, plannen, teksten, geluiden en video's die als zodanig worden beschermd door wetten en verdragen op het gebied van intellectuele eigendom over de hele wereld.

Deze juridische kennisgeving brengt geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten met zich mee ten gunste van de gebruiker van de Website en staat geen enkele weergave, aanpassing, reproductie, exploitatie, geheel of gedeeltelijk, en/of wijziging van de elementen toe, op welke manier dan ook. medium, op welke drager dan ook, waarop de Uitgever intellectuele eigendomsrechten heeft, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever. Het niet naleven van dit verbod vormt een daad van namaak waarvoor de auteur burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L335-2 en volgende van de wet op de intellectuele eigendom. De Uitgever behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen elke persoon die dit verbod niet respecteert.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker van de Website is verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook, materieel of immaterieel, direct of indirect, veroorzaakt aan een derde partij, met inbegrip van de Uitgever, als gevolg van het onrechtmatig gebruik of de exploitatie van de Website. elementen, ongeacht de oorzaak en plaats van het ontstaan ​​van deze schade, en garandeert de Uitgever voor de gevolgen van de claims of acties waaraan hij als gevolg daarvan zou kunnen worden onderworpen. De gebruiker van de Website doet afstand van het recht om enig verhaal tegen de Uitgever uit te oefenen in geval van een procedure die door een derde tegen hem wordt aangespannen wegens het onrechtmatig gebruik en/of de exploitatie van de Website.

Toepasselijk recht

Zowel deze website als de gebruiksvoorwaarden ervan zijn onderworpen aan het Franse recht, ongeacht de plaats van gebruik. In geval van een mogelijk geschil, en na het mislukken van een minnelijke schikking, zullen de rechtbanken van Nantes als enige bevoegd zijn om van dit geschil kennis te nemen.